Sedix

SEDIX – reseptfritt legemiddel mot uro og søvnproblemer

SEDIX®- reseptfritt legemiddel mot uro og søvnproblemer

kr 125,00

Sedix er et reseptfritt legemiddel som demper uro og letter innsovning. Legemidlet virker beroligende og egner seg også på dagtid for å dempe uro, nervøsitet, bekymring eller irritabilitet. Fysisk avhengighet er lite sannsynlig.

 

 • Beroligende
 • Letter innsovning
 • Fysisk avhengighet lite sannsynlig

Legemiddel: Les pakningsvedlegg

Clear
Varenummer: PAN156375K

BESTILL SEDIX – kr 125

 

 

Faktureringsdetaljer

Norge

Tilleggsinformasjon

Ordren din

Produkt Total
Delsum kr 0,00
Total kr 0,00 (includes kr 0,00 Mva.)

Sedix demper uro og letter innsovning

Sedix er et reseptfritt legemiddel som demper uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og letter dermed innsovning. Sedix virker ikke sløvende** og er også egnet på dagtid. Hodet vil ikke føles tungt og tregt når du skal fungere i hverdagen eller trenger å prestere (ingen «hangover» er rapportert).

Ingen påvist avhengighet

Sedix fås kjøpt på apotek. Det er ikke rapportert fysisk avhengighet ved bruk av Sedix. Legemidlet kan brukes som langtidsbehandling under regelmessig vurdering av lege, men bør ikke brukes mer enn seks måneder i strekk. Det er ikke sannsynlig at det vil oppstå bivirkninger hvis man slutter å ta Sedix.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Sedix er godkjent av Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Virkestoffet i Sedix er Passiflora incarnata. Statens legemiddelverk sikrer at alle legemidler som blir brukt i Norge har god farmasøytisk kvalitet og er trygge å bruke.

Innhold og dosering

Sedix inneholder tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata  L.).

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år:

– For lindring av uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld.

Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).

– For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, ½ time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Kan tas sporadisk eller over en lengre periode.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke til barn under 12 år med mindre anbefalt av lege. Anbefales ikke for gravide og ammende. Langtidsbehandling bør regelmessig vurderes av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

** Europeisk database over rapporter om antatte bivirkninger.

Virkestoff

Ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata  L., herba).

1 tablett inneholder

200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata  L., herba

Andre innholdsstoffer er

Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.

Drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rødt jernoksid (E172).

Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet, er maltodekstrin.

Dosering

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

For lindring av mild uro:

1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).

For å lette innsovning:

1 til 2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Velg leveringstype

Vi tilbyr fast månedlig leveringstjeneste på dette produktet. Velg leveringstype «Fast levering» i bestillingskjemaet.

Månedlig leveringstjeneste – med faktura

Etter at du har mottatt første pakke med Sedix (èn pakke á 28 tabletter (ca. 2 ukers forbruk)) vil du automatisk gå inn i vår månedlige leveringstjeneste. Tjenesten kan tilpasses dine behov eller avbestilles ved å kontakte vår kundeservice på tlf: 987 01 409, eller e-post: kundeservice@pulsapotek.no. Vi hjelper deg gjerne.

Faktura i hver forsendelse:

 • Første forsendelse: 1 pk Sedix (ca 2 ukers forbr.) kr 125 + porto kr 39 = kr 164.
 • Deretter månedlig levering u/binding: 2 pk Sedix kr 250 + porto kr 39 = kr 289 per mnd.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

 

Sedix drasjerte tabletter

pasjonsblomst

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Sedix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sedix
 3. Hvordan du bruker Sedix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sedix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sedix er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som inneholder ekstrakt av pasjonsblomst.

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn over 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.

Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

2. Hva du må vite før du bruker Sedix

Bruk ikke Sedix

 • dersom du er allergisk overfor pasjonsblomst eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (oppført i pkt. 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Sedix.

 • Siden det ikke finnes tilstrekkelig med data, anbefales ikke bruk av Sedix hos barn under 12 år, med mindre det anbefales av lege.

Barn og ungdom

Dette legemidlet anbefales ikke for barn under 12 år.

Andre legemidler og Sedix

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Sedix.

Samtidig bruk av andre beroligende medisiner (for eksempel benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege.

Inntak av Sedix sammen med mat og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Siden det ikke finnes tilstrekkelig med data til å utelukke eventuelle skadevirk- ninger under graviditet og amming, anbefales ikke bruk av dette legemidlet under graviditet og amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Sedix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

 • For lindring av mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).
 • For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, ½ time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk.

Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk.

Dersom du tar for mye av Sedix

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.

For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Det er ikke rapportert om noen tilfeller av overdose.

Dersom du har glemt å ta Sedix

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Sedix

Det er ikke sannsynlig at det vil oppstå noen bivirkninger hvis du slutter å ta Sedix.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Ingen bivirkninger er blitt rapportert.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Sedix

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares i originalpakningen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall.
Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker.
Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sedix

Virkestoffet er ekstrakt av urten pasjonsblomst (Passiflora incarnata L., herba).

Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata L., herba (tilsvarer 700–1000 mg pasjonsblomst).

Ekstraksjonsløsemiddel: Etanol 60 % v/v.

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.
 • Drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rød jernoksid (E172).
 • Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet, er maltodekstrin.

Hvordan Sedix ser ut og innholdet i pakningen

Sedix er rosa, avlange, bikonvekse drasjerte tabletter.

Sedix er tilgjengelig i esker med 28, 42 eller 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av registreringssertifikat og tilvirker

Tilman s.a.
Z.I. Sud 15,
5377 Baillonville,
Belgia

Lokal representant og fullmektig

Sana Pharma Medical AS,
Enebakkveien 117A,
0680 Oslo,
Norge

Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Luxembourg: Sedistress 200
Spania, Hellas, Kypros: Sedistress
Frankrike: Anxemil
Sverige, Finland, Norge: Sedix
Nederland: Sofytol

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {30.08.2016}