Bestill

SEDIX®

– reseptfritt legemiddel mot uro og innsonvingsvansker

Sedix er et reseptfritt legemiddel som demper uro og letter innsovning. Legemidlet virker beroligende på uro, som bekymring, nervøsitet og irritabilitet. Sedix kan derfor også brukes på dagtid. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk.

Kr 149,-

 • Virker beroligende
 • Letter innsovning
 • Ingen påvist avhengighet

Legemiddel: Les pakningsvedlegg

Fri frakt ved fast levering

Enkeltkjøp:

Sedix 28 tabl. kr. 149 + porto kr 39.

Bestill SEDIX® 149 kr
Porto 39 kr

Oops.

It looks like an important part of the checkout experience failed to load and we are unable to offer you a way to pay right now.

Please refresh the page to try again. If this isn't the first time you've seen this message then there may be a more permanent error and you should contact customer service at Klarna.com.

Norge

Norge

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our personvernregler.

Beskrivelse

Sedix pakningsinformasjon

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.

Bruksområde for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaringer fra lang brukstradisjon.

Legemidlet er godkjent av Statens legemiddelverk.

Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata L., herba (tilsvarerer 700-1000 mg pasjonsblomst). Ekstrasjonsløsemiddel: Etanol 60 % V/V.

Les pakningsvedlegget før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalpakningen.

Dosering

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

For lindring av mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).

For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 3 ukers bruk.

Tilvirker

Tilman S.A.

Norsk representant og fullmektig

Sana Pharma Medical AS

Innhold

Virkestoff

Ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata  L., herba).

1 tablett inneholder

200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata  L., herba

Andre innholdsstoffer er

Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.

Drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rødt jernoksid (E172).

Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet, er maltodekstrin.

Dosering

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

For lindring av mild uro:

1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).

For å lette innsovning:

1 til 2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Leveringsinformasjon

Du vil motta din bestilling innen 10 virkedager. Har du spørsmål, kontakt vår kundeservice på e-post: kundeservice@pulsapotek.no. Vi hjelper deg gjerne.

Pakningsvedlegg

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sedix drasjerte tabletter

pasjonsblomst

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Sedix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sedix
 3. Hvordan du bruker Sedix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sedix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sedix er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som inneholder ekstrakt av pasjonsblomst.

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn over 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.

Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

2. Hva du må vite før du bruker Sedix

Bruk ikke Sedix

 • dersom du er allergisk overfor pasjonsblomst eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (oppført i pkt. 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Sedix.

 • Siden det ikke finnes tilstrekkelig med data, anbefales ikke bruk av Sedix hos barn under 12 år, med mindre det anbefales av lege.

Barn og ungdom

Dette legemidlet anbefales ikke for barn under 12 år.

Andre legemidler og Sedix

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Sedix.

Samtidig bruk av andre beroligende medisiner (for eksempel benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege.

Inntak av Sedix sammen med mat og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Siden det ikke finnes tilstrekkelig med data til å utelukke eventuelle skadevirkninger under graviditet og amming, anbefales ikke bruk av dette legemidlet under graviditet og amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Sedix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

 • For lindring av mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).
 • For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, ½ time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk.

Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk.

Dersom du tar for mye av Sedix

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.

For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Det er ikke rapportert om noen tilfeller av overdose.

Dersom du har glemt å ta Sedix

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Sedix

Det er ikke sannsynlig at det vil oppstå noen bivirkninger hvis du slutter å ta Sedix.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Ingen bivirkninger er blitt rapportert.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Sedix

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares i originalpakningen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall.
Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker.
Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sedix

Virkestoffet er ekstrakt av urten pasjonsblomst (Passiflora incarnata L., herba).

Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata L., herba (tilsvarer 700–1000 mg pasjonsblomst).

Ekstraksjonsløsemiddel: Etanol 60 % v/v.

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.
 • Drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rød jernoksid (E172).
 • Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet, er maltodekstrin.

Hvordan Sedix ser ut og innholdet i pakningen

Sedix er rosa, avlange, bikonvekse drasjerte tabletter.

Sedix er tilgjengelig i esker med 28, 42 eller 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av registreringssertifikat og tilvirker

Tilman s.a.
Z.I. Sud 15,
5377 Baillonville,
Belgia

Lokal representant og fullmektig

Sana Pharma Medical AS,
Enebakkveien 117A,
0680 Oslo,
Norge

Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Luxembourg: Sedistress 200
Spania, Hellas, Kypros: Sedistress
Frankrike: Anxemil
Sverige, Finland, Norge: Sedix
Nederland: Sofytol

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.08.2016

Publisert: 8. november 2016. Sist oppdatert: 18. juni 2018

Disse sidene er ment for helsepersonell